Columbia Asia International

胡志明市:
地址 : 8 Alexandre de Rhodes, Dist.1, HCMC,
電話 : +84 28 3823 8888

平陽省:
地址: Đường 22 tháng 12, Khu Phố Hòa Lân, Thuận Giao,Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
電話 : +84 274 381 9933

地址 :8 Alexandre de Rhodes, Dist.1, HCMC
聯絡電話 :(028) 3823-8888